Windpark

Vattenfall bouwt een nieuw windpark op de Noordzee: Hollandse Kust Zuid. Alle informatie over het windpark vindt u hier.

Fase 1: Bodemonderzoek in de Noordzee

In het voorjaar van 2019 starten we met verschillende onderzoeken op de locatie van het windpark in de Noordzee. Experts kijken onder andere naar de bodemsamenstelling en waterdieptes. Met deze kennis zorgen we ervoor dat het ontwerp, de bouw en de operatie van het windpark vlot, goed en veilig verloopt. In het najaar van 2019 ronden we de onderzoeken af.

Fase 2: Ontwerp en aanbesteding

In de loop van 2019 werken we verder aan het gedetailleerde ontwerp van het windpark, waaronder de fundering, bekabeling en windmolens. Dit duurt tot eind 2020. Tegelijk met de ontwerpfase gaan we in gesprek met leveranciers. In de loop van 2019 en 2020 schaffen we de onderdelen voor het windpark aan: fundering, bekabeling en windmolens.

Fase 3: Productie van onderdelen

Rond 2021 start de productie van de verschillende onderdelen voor het windpark. Alle onderdelen zullen voorafgaand aan de bouw in 2022 geproduceerd zijn.

Fase 4: Installatie windmolens

Vanaf begin 2022 installeren we de windmolens op zee. Op basis van de huidige planning is de verwachting dat het windpark eind 2022 of begin 2023 wordt opgeleverd.

Fase 5: Ingebruikname

De ingebruikname van het windpark verloopt in fases. Een belangrijke mijlpaal is wanneer de windmolens de eerste stroom leveren. Naar verwachting zal het windpark medio zomer 2023 op volle kracht draaien. Windpark Hollandse Kust Zuid levert ongeveer 1.500 megawatt (MW) aan capaciteit. Dit is genoeg om 2 tot 3 miljoen huishoudens van groene stroom te voorzien.

Offshore Windfarm Noordzee

Achtergrond: klimaatafspraken

De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Daarom sloot zij verschillende akkoorden: het Energieakkoord (2013), het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en het nationale Klimaatakkoord (concept: 2018).

Een van de afspraken is dat in 2023 16 procent van de gebruikte energie in Nederland duurzaam moet worden opgewekt. In 2017 lag het aandeel duurzaam opgewekte energie op 6,6 procent (bron: CBS).

Om de energietransitie te realiseren, ziet de overheid een sleutelrol weggelegd voor windenergie op land en zee. Windparken op zee zijn belangrijk omdat daar de wind het hardst waait en de windmolens het grootste vermogen hebben. In 2023 moeten windparken op zee 4.500 megawatt (MW) stroom leveren. Nu staat de teller in Nederland op 1.000 MW.

Locatie

De overheid bepaalt op welke plekken windparken gebouwd worden en welke partijen dat mogen doen. Eén van de locaties is Hollandse Kust Zuid. Deze locatie ligt op ongeveer 18 kilometer van de kust tussen Den Haag en Zandvoort. De overheid heeft deze locatie aangewezen vanwege de geschikte bodem, de ideale windomstandigheden, de beperkte diepte en de nabijheid van de havens van IJmuiden en Rotterdam.

Het gebied is onderverdeeld in vier kavels. Vattenfall heeft in maart 2018 de tender voor de eerste twee kavels (circa 115 km²) gewonnen. In juli 2019 won Vattenfall de tender voor de andere twee kavels. Daarmee zijn we in een klap eigenaar van het grootste (subsidievrije) windpark op zee.

Subsidievrij

Hollandse Kust Zuid wordt volledig subsidievrij gebouwd. Dit is bijzonder, want dit is het eerste subsidievrije windpark in Europa. De kosten van windenergie op zee zijn dankzij de snelle ontwikkelingen in de markt de laatste jaren spectaculair gedaald. Vattenfall kan het project zonder financiële hulp van de overheid realiseren doordat in de tender de netaansluiting en vergunning door de overheid zijn gegarandeerd. Hierdoor zijn de risico’s en daarmee de kosten sterk gedaald.

Windmolens

We plaatsen ongeveer 150 super krachtige windturbines bij Windpark Hollandse Kust Zuid. Siemens Gamesa levert deze nieuwste 10 MW (type SG10.0-193DD).

De overheid heeft bepaald dat Hollandse Kust Zuid maximaal 126 windmolens mag tellen met een maximale tiphoogte van 251 meter boven zeeniveau. Elke windmolen moet minimaal 6 MW vermogen hebben. Meer informatie over de kavels is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Werkgelegenheid

De offshore windindustrie is een snelgroeiende markt. De bouw van windpark Hollandse Kust Zuid zorgt daarom voor extra werkgelegenheid. Van het uitvoeren van bodemonderzoeken en het produceren van onderdelen voor de windmolens tot het installeren van de turbines en het onderhouden van het windpark. We vinden het belangrijk dat de regionale economie profiteert van de komst van het windpark.

Natuur en milieu

In de vergunning die de Nederlandse overheid aan Vattenfall heeft afgegeven, zijn regels en maatregelen opgenomen die ervoor zorgen dat de lokale ecologie zo min mogelijk last ondervindt van het windpark. De maatregelen zijn van toepassing tijdens de bouw en als de windmolens operationeel zijn.

Momenteel worden deze maatregelen concreet uitgewerkt in het ontwerp van het windpark en de wijze waarop het park zal worden gebouwd en geopereerd. Vattenfall heeft op dit gebied veel (inter)nationale ervaring. Aan het Offshore Windpark Egmond aan Zee is bijvoorbeeld een uitgebreid monitoring- en evaluatieprogramma gekoppeld: NSW-MEP. Dat programma wordt samen met toonaangevende onderzoeksinstellingen uitgevoerd en legt de focus op ecologie en technologie. Zo is gebleken dat er in dit windpark meer bruinvissen leven dan erbuiten. Ook voor de aalscholver is het windpark een uitkomst. Na het vissen moet de vogel zijn veren laten drogen, daar zijn de bordessen van windmolens erg geschikt voor.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall – het moederbedrijf van Nuon – produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.